Chenjian Gao

Chenjian Gao

Email: gaochenjian At gmail Dot com
About

Hi, I am Chenjian Gao (高宸健). I started my position as a Research Assistant at The Chinese University of Hong Kong in August 2024, advised by Prof. Tianfan Xue. Now I mainly work on the area of Generative Models.

Selected Publications
( show selected / show all by date )
Chenjian Gao*, Xilin Wang*, Qian Yu, Lu Sheng, Jing Zhang, Xiaoguang Han, Yi-Zhe Song, Dong Xu
[Paper]
Chenjian Gao*, Boyan Jiang, Xinghui Li, Yingpeng Zhang*, Qian Yu
[Paper]
Tongda Xu*, Han Gao*, Chenjian Gao, Yuanyuan Wang, Dailan He, Jinyong Pi, Jixiang Luo, Ziyu Zhu, Mao Ye, Hongwei Qin, Yan Wang, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang
[Paper]
Tongda Xu, Yan Wang, Dailan He, Chenjian Gao, Han Gao, Kunzan Liu, Hongwei Qin
[Paper]
Chenjian Gao*, Tongda Xu*, Dailan He, Yan Wang, Hongwei Qin
[Paper]
Experiences
Master Student @ Beihang University, 2021~2024, advised by Prof. Qian Yu, worked closely with Prof. Lu Sheng and Prof. Dong Xu.
Undergraduate Student @ Beihang University, 2017~2021.

Intern @ SenseTime (ISP & Codec), mentored by Tongda Xu.
Intern @ Tencent (IEG), mentored by Yingpeng Zhang.
Intern @ ByteDance (E-commerce).
Intern @ SenseTime (3DAR Group), mentored by Zhanpeng Huang.
Service
  • Reviewer for CVPR'2024, ACM MM'2024
  • Misc.

    Awards:

    • June 2021, Outstanding Undergraduate Graduate, Beihang University
    • December 2020, National Scholarship

  • Special thanks to Yumeng

  • The website template was borrowed from [1].